Zdravstvenih te av v luei izku enj rpo

Prebivalci velikih mest so ¹e vedno izpostavljeni zdravstvenim te¾avam. Intervjuji z dihalnim in fiziènim naèrtom vkljuèujejo psiholo¹ke te¾ave. Zaposleni v steklenih pisarni¹kih stavbah se vse bolj oblikujejo na nevroze in prvotno vrsto anksioznih motenj. Najstniki iz ¹tevilnih obèinskih ¹olskih ekip se sooèajo z vedno veèjimi te¾avami, ki pogosto povzroèajo depresijo zraven njih. V sedanji dobi se lahko v prihodnosti ne upo¹tevajo prave teme.

V dolgih mestih, kot je Krakov, imamo ¹e vedno veè te¾av s celotno vrsto odvisnosti. Ne bi smelo biti zgolj sistema zasvojenosti, kot je alkoholizem, ampak tudi tistih, ki izhajajo iz visoko razvitih skupnosti. Delavnost, seksizem, zasvojenost z internetom ali nakupovanje postajajo vse bolj vplivajo na nas. Doda ¹e zadnje izginotje dru¾benih in zasebnih vezi, mno¾ico dol¾nosti, ambicije, ki v resnici ne najdejo prevoda. Vse to ka¾e na razoèaranje, da lahko vidite tudi razlog za te¾ave z du¹evnim zdravjem.

Prvi simptomi nastajajoèih motenj ne smemo podcenjevati. Najbolje je, da se èim prej obrnete na zdravni¹ko slu¾bo, kak¹no je pravo uèenje in izku¹nje, ki nam bodo v pomoè. To je treba posebej poudariti, ker se pogosto osredotoèamo na nasvete dru¾ini in prijateljem. To ni isto dobro. Obremenitev ljudi, ki nimajo dobrega bitja, nam ne bo pomagala in za njih je velika odgovornost, ki lahko poslab¹a odnose med njimi in tistimi, ki potrebujejo pomoè. Psiholog v Krakovu se bo zagotovo izkazal kot dobra re¹itev. Psihologi se trenutno osredotoèajo na storitve pacientov in prilagajajo stopnjo mo¾nostim skupin, na katere vplivajo na¹e storitve. Zapomniti si mora tudi, da je v glavnem potreben odhodek. Zmanj¹evanje manj¹ih te¾av na nevrotiènem ali depresivnem podroèju lahko povzroèi resnej¹e motnje. Z zadnjimi pogoji, ko je treba nemudoma zana¹ati na zdravnika.