Zbiralniki prahu za kolone

Vreèke za prah, zahvaljujoè ¹irokemu asortimanu v obliki filtrirnih vreèk iz drugih materialov in razliènih dimenzij ter razliènih èistilnih sistemov, od mehanskega do odvajalnega sistema in odstranjevanja umazanije s stisnjenim zrakom, najdejo svojo aplikacijo v skoraj vseh industrijskih panogah, kjer je problem z neèistim zrakom v industrijskem okolju.

Zelo zanimivi - modularni filtri, ki se najpogosteje èutijo v lesu in pohi¹tvenem delu, veliko izpolnjujejo na¹o funkcijo in obnavljanje drugih vrst prahu, npr. Papirja, plastike itd. kot tudi srednje nepremièni zbiralniki prahu, ki se uporabljajo posamezno za dane stroje.

Separatorji prahu, èeprav so majhni, imajo veliko filtracijsko povr¹ino. Uporabljajo se za suhe in majhne prahove. Separatorji za prah so v industrijski filtraciji z nizko koncentracijo prahu. Iz preproste strukture imajo veliko filtracijsko povr¹ino.

Veliko moènega obsega predlaganih zbiralnikov prahu nam pomaga izbrati pravi stroj za potrebe stranke. Veè informacij o va¹i ponudbi si lahko prenesete s spletne strani Poljske ali pa se neposredno pove¾ete z nami.

Posodice za odstranjevanje prahu, ki jih ponujamo, so uporabne v skupinah, ki so odporne proti eksplozijam, kar pomeni, da je to zbiralnik prahu, izdelan skupaj z doloèbami iz direktive EU atex, iz angle¹kega "atex dust collector".

uporaba:- prah, ¾agovina, lesni ostru¾ki- bru¹enje prahu z opilki razliènih materialov- oljna meglica itd.

Priporoèamo vam, da se predstavite z modernim filtracijskim zbiralcem za prah z modularno zasnovo, ki bo zaradi stabilne konstrukcije, veèfunkcionalnosti, mo¾nosti uporabe razliènih oblik, naèina praznjenja in èi¹èenja filtrov, na¹li va¹o enoto ¹e vedno izvedljivo in bo ohranjala èistost, pozimi pa v sistemu recirkulacija vrne topel zrak nazaj v dvorano.