Varnostne zahteve it

Eksplozijo lahko dose¾e le v eksplozivni atmosferi, tj. S plini, hlapi ali prahom. In to velja za resnico v kemiènih obratih, rezervoarjih, rafinerijah, elektrarnah, barvah, kemiènih obratih in cementarnah, pa tudi v mnogih drugih, kjer se pridobivajo prah ali izdelki v prahu.

Ker so se v dolocenih dr¾avah Evropske unije dolga leta varnostni predpisi bistveno razlikovali in pomenili veliko te¾avo pri izmenjavi blaga, je bilo sklenjeno, da se jih uskladi z uporabo tako imenovanih naprav na napravah za zaslu¾ek v ogro¾enih obmoèjih. Oznake ATEX.

Kaj so oznake ATEX?Ta izraz vsebuje podrobne zahteve, opisane v pravnih predpisih Evropske unije, ki jih morajo izvajati vsi proizvodi, namenjeni za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah. Zahteve, ki jih ti standardi ne zajemajo, se lahko urejajo interno v doloèenih dr¾avah èlanicah EU, vendar ne smejo biti v nasprotju s sporazumi EU in ne morejo zaostriti zahtev.Vsi podatki o napravah za knjige na mestih z nevarnostjo eksplozije morajo imeti skupni znak z uredbo, uvedeno z direktivo. Te oznake povzroèajo vrsto simbolov, ki doloèajo razliène parametre, potrebne za te naprave. In seveda:Proizvajalec s tem, da daje proizvodu znak CE, izjavlja, da ta èlen doloèa nekatere zahteve direktive.Prostori, v katerih je nevarnost eksplozije razdeljena na obmoèja nevarnosti. Oznaèevanje nevarnega obmoèja obve¹èa tudi o naèinu nevarnosti in njeni moèi:- obmoèje plinov, tekoèin in njihovih hlapov je oznaèeno s èrko G- obmoèje gorljivega prahu - èrka D.Nato so bile eksplozijsko odporne naprave spro¹èene v dve skupini:- skupino jedi, ki se nato dodeli dejavnostim v rudnikih, \ t- skupina II so naprave, poobla¹èene za delo na velikosti stanovanj, pri katerih obstaja nevarnost eksplozije plinov, tekoèin ali prahu.Naslednja razvrstitev doloèa stopnjo tesnosti ohi¹ja naprave in moè padca.Na hrbtni strani je posebna temperaturna skupina, ki je najvi¹ja temperatura povr¹ine, na kateri lahko naprava deluje.Kak¹ne so prednosti uporabe znaka ATEX:- zagotavljanje varnosti v industrijskih pisarnah, \ t- omejevanje gospodarskih izgub zaradi morebitnih gro¾enj ali neuspehov, \ t- zmanj¹anje izpadov,- zagotavljanje zahtevane kakovosti naprav.