Varnost pri delu v rudarstvu

Vsak delodajalec, ki vodi kampanjo, v kateri ¾ivijo nevarnosti eksplozije, je dol¾an izvesti dokument, ki varuje delovna mesta pred eksplozijo. Tak¹na zahteva najprej izhaja iz zakona ministra za gospodarstvo, umetnost in socialno politiko z dne 8. julija 2010 o minimalnih zahtevah glede varnosti in higiene delavcev na delovnih mestih, na katerih lahko pride do eksplozivnega ozraèja (Dz.U. 138, toèka 931.

Hkrati je treba opozoriti, da je bila ta obveznost do lastnega prava uvedena s tako imenovano novo direktivo o re¹itvah, to je ATEX137.Varnostni dokument za delo mora obstajati pred zaèetkom operacij. V primeru, da se bodo delovna mesta ali potrebni teèaji za ustvarjanje dejavnosti bistveno spremenili (raz¹irili ali spremenili, je treba tak dokument pregledati.Osnovni namen ustvarjanja tak¹nih raèunov je predvsem za¹èita zaposlenih, ki delujejo v bli¾ini eksplozijsko ogro¾enih obmoèij. Ta dokument spodbuja delodajalce k prepreèevanju nastajanja eksplozivnega ozraèja. Njena tema je tudi prepreèevanje same eksplozije.Dokument o varstvu pred eksplozijami na delovnem mestu mora biti pripravljen povsod, kjer obstaja mo¾nost eksplozivnega ozraèja na delovnem mestu, kot dokaz, kadar so prisotne snovi, kot so me¹anica kisika in vnetljivega prahu, pra¹ki, tekoèine, plini ali ti pari.Dokument eksplozijske za¹èite mora vsebovati tak¹ne obèutke, kot so:-informacije na splo¹no, v katerih izjavah je treba podati izjave, pa tudi roke za dokument o za¹èiti pred eksplozijami,- podrobne informacije, v vrstnem redu katerih je ocena tveganja in tudi nevarnost eksplozije, metode za prepreèevanje in prepreèevanje take eksplozije, za¹èita pred njenimi uèinki,- dopolnilne informacije, kot so protokoli, potrdila.Omeniti je treba, da je varnostni dokument na delovnem mestu pred eksplozijo mogoèe me¹ati z analizo tveganja.