Usposabljanje zaposlenih za varnost in zdravje pri delu 2015

Novi trg je podvr¾en stalnim spremembam, ki poleg novih razlièic ustvarjajo tudi druge vrste konkurence, finanèni kontroling pa je instrument, ki sodeluje pri doloèanju finanènih prioritet dru¾be. Brezkompromisna konkurenca motivira podjetja, da obdr¾ijo svoje finance pod nadzorom in zmanj¹ajo prekomerno porabo. Finanèni kontroling je diagnostièno orodje za naèrtovanje, usklajevanje in upo¹tevanje operativnih stro¹kov za nadzor poslovnih procesov dru¾be. Jasna vizija realnosti in hitrost odziva doloèata skupino in uèinkovitost upravljanja, zato podjetja posku¹ajo ohraniti razumno organizacijo svojega denarja. Obdelave, ki so v veljavi v okviru gospodarskega nadzora, so med drugim ugotavljanje povpra¹evanja po finanènih materialih, donosnost vrst financiranja podjetij, stro¹ki stro¹kov in sadja ter ekonomska likvidnost in ocena uèinkovitosti kapitalskih nalo¾b.

BeezMAX

Naloga finanènega kontrolinga je beseda in ohranjanje finanène likvidnosti dru¾be, to je sposobnost dru¾be, da izpolni svoje plaèilne obveznosti. Finanèni kontroling se osredotoèa na tri zaporedna obdobja, in sicer na fazo naèrtovanja, izvajanja in nadzora, z namenom in za¹èito posameznih nalog, ki sta naloga upravljavca in finanènega direktorja, faza izvajanja pa blagajnik. Finanèni kontroling je zadnji v vodenju podjetja, ko dejavnost poka¾e znaèilnosti decentralizacije, za katero je znaèilno, da dajejo pooblastila za odloèanje malim in manj¹im mened¾erjem, da bi jim posredovali povratne informacije o vplivu njihove knjige na uspehe podjetja.