Ureditev evakuacijske poti

Izhodni znak je opis evakuacijskih izhodnih vrat, ki si prizadevajo za uporabo stavbnih objektov v celotnih objektih, ki so bili v skladu z veljavnimi predpisi dol¾ni ustrezno oznaèiti izhode, skozi katere poteka evakuacija v primeru nevarnosti (npr. Po¾ara.

Tak¹ni znaki se uporabljajo povsod, kjer se moramo odreèi bogatej¹im skupnostim ljudi, to je v interesu dela, v pisarnah, za kulturne in zabavne namene ter fiziène ali celo v trgovinah velikega formata. Za re¹itev, ki je oznaèena v angle¹èini EXIT, se v obrazih pu¹èic pogosto pojavljajo drugi znaki in znak stopnic v sili. Pravilno oznaèevanje poti za izhod v sili je pomembno za zdravje bitja in biti ljudje, ki so se zna¹li v domu nevarnosti, kar poveèuje mo¾nosti za evakuacijo.

Oznaka EXIT ima znaèilno zeleno barvo z belim okvirjem in znak, ki daje hrani priljubljen naèin za prikaz v procesu evakuacije tudi z zelo dolge razdalje (20-25 metrov. Izdelana je iz barvne samolepilne folije z visokokakovostnim lepilom, ki mu daje veliko trpe¾nost in obliko v nevarnih pogojih ali PVC plo¹èo, pritrjeno z dvostranskim trakom. Oznaèevanje zasilnega izhoda je pritrjeno na oviro v bloku najpogosteje nad vrati, ki je izhod iz stanovanja ali stavbe. Film, iz katerega je izdelan znak izhoda v sili, ima fotoluminiscenène lastnosti, zaradi èesar gori noèi, kar omogoèa uèinkovito evakuacijo, tudi v te¾kih pogojih, povezanih z izklopom elektriène energije ali z bogatim dimom, ki omejuje vidljivost.