Tehnieni pregled in oc

Za vsako ¾ensko, ki opravlja posle za delo fiziènih oseb, ki ne poslujejo, je bila sklenjena obveznost vzpostavitve blagajne. Prejemki iz blagajn so med drugim evidenco in dober davèni izraèun. Katere zahteve bi morala izpolnjevati blagajna, ali bi bila pomoè lahko uporabljena tudi v trgovini?

Dobra blagajna je bila ustanovljena z odlokom ministra za gospodarstvo z dne 27. avgusta 2013. Ta pravica je znana v Dziennik Ustaw od 16. septembra 2013, toèka 1076, in se nana¹a na zahteve in tehniène zahteve, ki jih ¾elijo plaèati blagajne. Treba je omeniti pomembne znaèilnosti - blagajna mora biti opremljena z uro, ki oznaèuje trenutek in datum plaèila za blago ali storitev, je zajeta v nespremenjeni edinstveni ¹tevilki, mora trajno zapisati ¹tevilko in vso vrednost preklicanih raèunov.Tudi ko in v uspeh drugih naprav, veè in tukaj je treba opraviti redni tehnièni pregled. Èe blagajna deluje brez te¾av, prva pade natanko dve leti od trenutka fiskalizacije blagajne. Po pregledu se naslednji dve leti ¹tejeta za nov pregled. Zaradi tega bo blagajna ustvarila pravilno in brez te¾av.Prodaja blagajn je zanimiva za veè deset na¹ih podjetij. Trgovinske blagajne so poobla¹èeni distributerji vseh na¹ih proizvajalcev. Ponuditi morajo tudi storitve vzdr¾evanja v neposredni ponudbi. Stranki, ki kupuje blagajno, ni treba poznati celote. Vsak prodajalec bi moral biti dobro obve¹èen v obliki, kot bo, kak¹na bo davèna blagajna za naèin izvajanja dejavnosti. Seveda se vsi zavedajo, da je nova vozovnica namenjena taksiju, drugemu odvetni¹ki ali zdravni¹ki pisarni, drugi pa trgovini. Stro¹ki blagajne se med drugim razlikujejo ¹tevilo in dodatne funkcije, ki jih ima. Tak¹ni dodatni predmeti in naprave so na primer avtomobilski polnilec za valuto, ki ga bodo uporabljale vse osebe, ki opravljajo prevozne storitve. Pri trgovinah se priporoèajo blagajne z bralnikom èrtnih kod in skladnostjo s trgovinskimi tehtnicami. Proizvajalci checkouta, medtem ko so njihove zbirke pomembne v omre¾ju.