Sikolo ki psiholog

Detoxic

Biti v 21. stoletju ni najbolj priljubljeno. Ponavadi smo izpostavljeni hudemu stresu. ©tevilne dol¾nosti, obèutljivo in ¾ivèno vzdu¹je v proizvodnji in ¹tevilne te¾ave v stavbi. Kolo se vklopi. Èustveno smo preobremenjeni. Pogosto nimamo niti mo¾nosti, da bi si opomogli od stresa ali iskrenih razprav o na¹ih obèutkih.

©e veèji nered v svojih èustvih povzroèi, da je na neki toèki zelo pomembno. ©tevilne naloge, ki nas preplavijo, ustvarjajo z veliko te¾avami in brez energije. Na¹i hobiji in strasti se odpravljajo. Ne praznujemo èasa za poèitnice, èeprav se poèutimo izèrpani.

Znebiti se slabe ljubezni je primerno. Lahko jih nosimo dolgo èasa. Èe se jih ne bomo znebili, bo trajni dan eksplodiral z veliko moèjo. Dober psiholog nam lahko pomaga, da se znajdemo v zadnji situaciji. Iz njegove pozornosti mu bo uspelo hitro razoro¾iti bombo svoje ljubezni in mnenja. Vèasih je tak¹na re¹itev nujna.

Kronièni stres je za poljsko zdravje zelo resen. Pogosto se tega ne zavedamo. Vendar pa se v svetlem obdobju va¹ sistem odpre za obrambo in uvaja signale, da je nekaj narobe. Glavobol, mi¹ice, trebuh, palpitacije, nespeènost - ¹e posebej v modi je zelo znaèilen simptom. Nezmo¾nost spanja povzroèi, da se zaèarani krog zapre. Ne spimo ponoèi - pravzaprav je na¹ dan nevaren. Vznemirjena pozornost in utrujenost povzroèata, da smo v ritmu dneva skoraj uèinkoviti in napi¹emo veliko napak. Èe se situacija ponovi, tvegamo svetovanje in navodila z vidika na¹ih nadrejenih. Torej s spremembami postaja vse veè stresa. Posledièno ne moremo ponovno zaspati, ker na¹o sredino spodbuja plaz negativnih èustev.

Dober psiholog Krakow nam bo pomagal obvladati stres. Pogovor z njim je lahko usmerjen k resniènemu zakljuèku in izbolj¹anju mehanizmov, ki nas bodo za¹èitili. Kronièni stres je tudi te¾ek, ki govori o razvoju huj¹ih bolezni, tako psihiènih kot fiziènih. Dober psiholog Krakow - to je pri roki, ki nam bo pomagala re¹iti ¾ivèni problem.