Register dejavnosti hrena

Poljski trg je poln orodij za bele¾enje gospodarske kampanje. Sedanja programska oprema je popolnoma udobna in prilagojena potrebam trga. V zadnji razpravi nas bo zanimala programska oprema za izdajanje raèunov.

Fresh Fingers

Programi izdajanja raèunov u¾ivajo stalno popularnost. Velika podjetja ter majhne in mikro blagovne znamke so tudi odloèena vlagati v ustrezen program. Obravnava ne le bolj¹i in tesnej¹i zapis o dohodku, ampak tudi prepreèuje in zmanj¹uje mo¾nost napake pri obravnavanju raèuna. Trenutno so programi vidni na podlagi operacijskega sistema Windows XP, Windows Vista, Windows 7 in 10. Program Raèun je na voljo za brezplaèno licenco, tako da ga lahko uporabite za prikaz vseh uporabnikov brez razloga glede narave va¹e poslovne akcije. Za dobro idejo so znaèilne posodobitve, ki so enake najnovej¹im pravnim predpisom. Tudi funkcije za kupca se nenehno izbolj¹ujejo, v konèni fazi pa ¹e enostavnej¹e in tesnej¹e servisiranje programa. Pogosto so napredni programi druge mo¾nosti, kot je prikazovanje sestanka, izdelava baze podatkov o stikih itd. Osnovni programi za izdajanje raèunov so zaradi nizkih stro¹kov zelo priljubljeni. Neomajna priljubljenost programske opreme je program ¾e prenesla ¹tiristo tisoè krat! Programska datoteka sama po sebi ni posebej velika. Prihaja iz le ¹estindvajsetih megabajtov, kar vpliva na to, da bi bilo mogoèe preprosto zagnati tudi nekaj starej¹ih naprav. Program, ki se je prej imenoval FIT Faktura, je brezplaèen in poveèan program izdajanja raèunov. Program »Raèun« v tej razlièici med drugim omogoèa izdajanje raèunov z DDV in najverjetnej¹ih popravljalnih in pro forma raèunov. ©e ena izmed mnogih programskih funkcij je gradnja potrdil, tiskanje etiket izdelkov in obrazcev za prenose. Program ponuja organizacijo datotek za blago, storitve in izvajalce, prav tako pa zagotavlja podporo za osnovne dejavnosti, povezane z vodenjem CRM-ja in zmo¾nost ustvarjanja ¹tevilnih poroèil. Za napredne uporabnike je zanimiva funkcija urejanje parametrov, kot so druge stopnje DDV in oblikovanje dokumentov. Projekt v izvirni in brezplaèni razlièici ponuja nasvete v tutorskih situacijah. Ta vadnica je koristna v ozraèju njene uporabe. Edina pomanjkljivost materiala je pomanjkanje podpore za fiskalne tiskalnike v prosti skupini.