Raeunovodske storitve v angle eini

Programska oprema enova Trade Book bo omogoèila celovito fizièno in raèunovodsko slu¾bo podjetja v oddelku za arhiviranje dokumentov, obraèunavanje teh gradiv in izpolnjevanje deklaracij ter tekoèih in periodiènih poroèil.

Osnovne funkcije modula enova: komercialna blagajna je: dnevnik objav, DDV register nakupa in prodaje, register dokumentov - KP, KW, Lp in ZSO.Program ima celo vrsto dokumentov, ki se nana¹ajo na poravnavo z mo¹kimi: obrestne opombe za zamude pri plaèilu, opomnik za plaèilo, potrditev stanja, prenose, celo elektronske. Programsko opremo enova so izdelali strokovnjaki.

informacijeNa podlagi dokumentov in odlokov, ki se izvajajo v programu, se samodejno oblikujejo in izdajo proraèunske pogodbe in deklaracija DDV-7. Sistem definiranih filtrov omogoèa velike prilo¾nosti za ustvarjanje slik in pridobivanje informacij, ki so primerne za uporabnika ob vsakem èasu obraèunskega leta. Raèunovodstvo v ekipi enova prikazuje novo generacijo programske opreme za popolno raèunovodstvo z operacijskim sistemom Windows. Zahvaljujoè uporabljenim re¹itvam je zasnova bolj prilagodljiva - zato je mogoèe samostojno spreminjati in prilagajati parametre programa osebnim potrebam.

funkcijePoleg funkcij, ki temeljijo na agregatnih raèunovodskih naèelih, ima program ¹iroko paleto funkcij, ki so zdru¾ene z avtomatizacijo evidentiranja vseh dokumentov, dokumentiranja dokumentov, ki se ponavljajo ali poslujejo. Program je bil razvit z mnenjem o podjetjih, ki vodijo raèune na podlagi kontnega naèrta. Nastavitev sistema zagotavlja, da je vroèa za druge predloge upravljavca. Ustvarjeni so bili iz spomina na raèunovodje, ki ¾elijo uporabiti ergonomska orodja IT, ki jih predstavljajo za pomoè pri njihovem vsakdanjem delu, zapiranju meseca ali finanènega leta.

Evidence dokumentovSistem se konèa z registracijo vseh vrst dokumentov, ki so predmet knji¾enja na raèune. V dokumentih so navedeni tako raèuni z DDV kot tudi posamezni materiali, kot so: stro¹ki, plaèilni listi, amortizacija, zunanji prevzemi itd.