Raeunalnik pri prevajaleevem delu pdf

Prevajalec je oseba s filolo¹ko izobrazbo, ki lahko zaradi znanja vsaj dveh jezikov ustno ali besedno prevede iz izvornega jezika v ciljni jezik. Proces prevajanja ne zahteva le spretnosti razumevanja in umetnosti besedila, ampak tudi mo¾nost sporoèanja artikulacije svojega bistva v drugem jeziku. Zato je poleg jezikovnih kompetenc prevajalska pisarna dobro seznanjena s preprostim in obse¾nim delom, obstajajo pa tudi bogastvo znanja in sposobnost hitrega pridobivanja podatkov in oblik. Poleg visokih vsebinskih kompetenc mora prevajalec navdihovati tudi zaupanje na obeh straneh komunikacije.

Tolmaèi olaj¹ajo komunikacijoTolmaè u¾iva v komunikaciji s prevajanjem govorjenega ali znakovnega jezika, kar omogoèa pogovor med dvema sogovornikoma, ki ne moreta pogovarjati v sodobnem jeziku. Med prevajalskimi storitvami v Var¹avi, ki se nana¹ajo na tolmaèenje, je posebej priljubljen simultani in konsekutivni tolmaèenje. Soèasnost je sprotno razumevanje brez vnaprej pripravljenega besedila, ki se predvaja z izjavo govornika. Velika sreèanja in konference so najbolj priljubljena situacija, ko se uporablja simultano tolmaèenje. Tolmaè pre¾ivi v zvoèno izolirani kabini, kjer preko slu¹alk poslu¹a govornik in hkrati prevaja svoj prevod, ki ga drugi udele¾enci poslu¹ajo skozi slu¹alke.

Konsekutivno tolmaèenje je vse manj pogostoKonsekutivni tolmaè je malce la¾ji, ker govori z uporabo posebnega snemalnega sistema in ¹ele nato govori govorni¹ko besedo v ciljnem jeziku. Nekoè je bil to izvirni naèin ustnega prevajanja. Sedanjo obliko nadome¹èa simultano tolmaèenje, ki je zaradi razvoja tehnologij vse bolj priljubljeno. Pojavi se konsekutivno tolmaèenje in je pomembno, ker zaradi sprostitve v potrebnem èasu za zapisovanje traja dlje èasa, da se predvaja samo besedilo v ciljnem jeziku. Medosebne znaèilnosti pisarne tolmaèa so popoln spomin, odlièna sposobnost koncentracije in sposobnost dela pod pritiskom.