Prva dru ba pdf

https://vanefist-n.eu/si/

Vsak, ki ustanovi prvo podjetje, je izjemno preseneèen nad visoko ceno blagajn. Da, precej èudno je pripraviti tako preprosto napravo, v kombinaciji s celo raèunalnikom, za res bogato kolièino denarja. Preseneèenje pa izgine, ko pozorno preuèimo gospodarske in subtilne razmere v bli¾njem svetu.

Fiskalne blagajne imajo koristi od modela od tisoè do celo ¹tiri tisoè zlotov. Te¾ko je najti na Poljskem vsaj eno svetlo in neizkori¹èeno blagajno, ki ima na trgu ceno ni¾jo od tisoè zlotov. Na spletnih dra¾bah lahko najdete uporabljene blagajne, ki jih ne kupite vedno.

Zakaj so denarne blagajne drage?Razlog za tak¹no stanje je v dr¾avni politiki in v novem stanju gospodarstva na¹e dr¾ave.Veliko davkov, tudi velika kolièina birokracije, ki nam jo dr¾ava poda pri poroèanju in ustvarjanju naprave, povzroèa neizmerno poveèanje tr¾ne ¹tevilke blagajna.Mnogi trgovci v trenutnih fazah ne ¾ivijo za nakup blagajn. ®al zakon zahteva od vseh ¾ensk, ki povzroèajo gospodarsko dejavnost z letnim dobièkom nad doloèenim fiksnim zneskom, podrobno registracijo celotne blagovne menjave. Zaradi tega ¹e veè ljudi posluje. Vendar se ¹tevilo ljudi v davènih uradih izbolj¹uje.Vlada ni vedno razlog za visoko vrednost blagajn. Za razliko od tiskalnikov, ti novi ¾elijo biti napolnjeni z zelo visoko kakovostnimi izdelki. Potrebuje ¾ivljenja v obdobju, da natisne potrdilo tisoèkrat na dan.

Drugi sekundarni razlog za te izredne cene so stro¹ki usposabljanja ljudi za upravljanje blagajn. Bolj kot smo podjetje in veè ljudi zaposlujemo, toliko bolj je potrebno vlo¾iti kapital v ume¹èanje blagajn v lastno podjetje. Izhod je uporaba ljudi, ki so gradili tak¹ne teèaje na starih delovnih mestih, vendar je to zadnji izjemno redek primer.Vsakiè se borimo za zni¾anje cen teh naprav, poleg tega pa lahko vsak podjetnik pri nakupu na¹e prve blagajne raèuna na odbitek stro¹kov nakupa blagajne do 700 PLN.