Programska oprema podjetja 2000 pregledi

Dana¹nja poslovna programska oprema zahteva pravno razlièico operacijskega sistema iz zbirke Windows in zanesljivega raèunalnika. Tudi razlièice, ki ne zahtevajo namestitve, napredka v oblaku in delovanja v oknu brskalnika, ne bodo zadovoljne s 512 MB delovnega pomnilnika.

ValgoSocks

V oblikah, ko se upravitelj ne ¾eli braniti kot su¾enj stalnega posodabljanja raèunalni¹ke strojne opreme, klasièni program cdn vpliva na njegovo olaj¹anje. Kot verjetno edini, ki deluje na trgu v sistemu DOS, to ne pomeni, da so njegovi podatki pre¾iveli pred 30 leti. Aplikacija je podana iz treh osnovnih modulov: skladi¹èenje-fakturiranje, ki lahko obvladuje celo veliko skladi¹èe, èlove¹ke vire, podpira politiko upravljanja prijaznih virov in evidenco delovnega èasa ter finanènega in raèunovodskega, servisiranja vseh raèunovodskih razmer. Deluje brezhibno s èitalniki èrtne kode, blagajnami in fiskalnimi tiskalniki, tiskalni¹kimi potrdili in napravami za izstavljanje raèunov SET. Z njegovo pomoèjo lahko govorite poljubno ¹tevilo revij in ¹tejete proizvodnjo na podlagi imenovanih receptov. Sistem omogoèa izdajanje, poravnavo in rezervacijo avansnih raèunov. S pomoèjo klasiènega programa cdn lahko za vsakega izvajalca uporabite razliène sheme popustov in cenikov posebej, tako da pripravljeni dokumenti vsebujejo pravilne cene.Programska oprema bele¾i naroèila od prejemnikov in omogoèa avtomatsko rezervacijo blaga, kar je izjemno koristno za hitro premikajoèe se skladi¹èe. V primeru uporabe povratnih kontejnerjev lahko raèunate na embala¾o. Aplikacija deluje z razliènimi tiskalniki, kjer je mogoèe tiskati kulture in èrtne kode.Program vkljuèuje tudi 45.000 strank po vsej Poljski. Èe se iz vseh pogojev njegove mo¾nosti poka¾ejo nezadostne, distributer COMARCH zagotavlja posodobitev do najnovej¹ih razlièic programske opreme, pri èemer uporablja do 40% popustov. Sam proces komaj opazimo in vse se opravi s pomoèjo Comarch Assist.