Program zvoenega modula

Program Enova ima veliko modulov, ki so lahko praktièni v imenu ali v pisarni v mnogih elementih njegove hoje. Modul »Èlove¹ki viri in plaèe« deluje v evidenci podatkov o osebju, izraèunu plaè, davkov, prispevkov za socialno varnost ZUS itd. Pogosto se posodablja na podlagi veljavnih predpisov na Poljskem. Pomeni èist in razumljiv grafièni vmesnik, obstaja pa tudi v palcih, zdru¾ljivih s paketom MS Office.

Modul Davèna knjiga je navsezadnje odgovoren za servisiranje podjetja glede evidentiranja dokumentacije, obraèunavanja in izdelave tekoèih in starih poroèil. Z njegovo pomoèjo se izvajajo vse izjave, naselja in zapisi KPIR. Zagotavlja tudi register deviznih poravnav z avtomatskim izraèunom teèajnih razlik.Knjigovodska evidenca omogoèa kupcem evidentiranje dogodkov, povezanih z osnovnimi sredstvi. Modul je pomembnej¹i za evidentiranje neopredmetenih sredstev in opreme. Mo¾no je izvesti poseben razpored dogodkov, ki so zdru¾eni s temi operacijami. Z modulom lahko delate v prostem obdobju obraèunskega leta.Modul raèuna sodeluje pri izdaji prodajnih dokumentov in doloèanju cenikov ter pripravi znanj o strankah podjetja. Aplikacija Trade svojim uporabnikom zagotavlja izdajanje nakupnih in prodajnih dokumentov, vodenje evidenc naroèil in ravnanje s skladi¹èem.Zelo pomemben je modul nad CRM (Customer Relationship Management. On vidi mo¾nosti strank, omogoèa pa tudi najem in servis. Aplikacija Trade Book omogoèa objavo, dokumentiranje in pisanje razliènih vrst poroèil. To orodje moèno izbolj¹uje vsakodnevno delo raèunovodij.Zadnji modul programa Enova - Delegacje pracaowe je preveè zadol¾en za podporo slu¾be in ¹tetje domaèih in drugih delegacij. Pomembno izbolj¹uje poslovanje podjetja na zadnjem podroèju. Cenik Enova je izbran za vsako podjetje posebej. Dejavniki, ki se upo¹tevajo glede na velikost podjetja in izbiro modulov. Obstaja izjemno mo¾en nakup v treh razlièicah: srebro, dobro in platinasto.