Program za izdajanje raeunov za brezplaene preglede

Choco LiteChoco Lite - Okusen naèin, da se znebite neza¾elenih kilogramov!

Program za izdajanje raèunov vam omogoèa, da na razliène naèine izdajate razliène vrste dokumentov za zaraèunavanje. Modul Comarch ERP Optima je izjemno uporabniku prijazen. Zaradi tega je pomembno, da besedila postavite v doloèeno valuto.

Ta aplikacija je v ¹iroki sinhronizaciji z novimi moduli sistema Comarch. Znano je, da je celotna dr¾ava posodobljena, kar ima za posledico preprosto raèunovodsko storitev. Z skrbjo za funkcionalnost (prodajne in nakupne mo¾nosti, spletna izmenjava dokumentov je ta etapni element zagotovo najbolj zanimiva ponudba na trgu med tovrstnimi rezultati.Dodatno orodje, kot je namensko prodajno okno, vam omogoèa predstavitev vseh oglasov in gradiv, povezanih z doloèenim izvajalcem. To je veliko razko¹ne re¹itve za raèunovodje. Poleg tega je ta naèrt funkcija tiskanja. Vse to deluje, da sistem bistveno olaj¹a delovanje podjetja ali pisarne in naredi delo bolj prijetno.Program Comarch ERP Optima Faktury je idealen predvsem za mlada in mala podjetja, kjer raèunovodstvo ni veliko in ljudje potrebujejo nasvete in podporo. Tak¹no delo je danes raèunski modul kot skladi¹èe za registracijo in izdajanje raèunov, ki ljudem olaj¹uje delo in zmanj¹uje mo¾nost napak. Program vam omogoèa hitro izdajanje raèunov z njihovo takoj¹njo korekcijo tudi mo¾nost tiskanja.Programska oprema Comarch ERP Optima bo kupila raèune za: prodajne raèune in raèune za nakup, fiskalizacijo za posameznike, ravnanje z vsemi posli z zloti in tujimi valutami, izdajanje popravnih dokumentov (prilagoditve: kolièina, podatki, vrednost-cena, stopnja DDV, popust itd. nakup in prodaja z izbiro standardnih oblik plaèila (prenos, od¹kodnina, gotovina tako redko in s programsko opremo, ki jo navede stranka, in upravljanjem registra pomoèi in izvajalcev.