Program razvoja podjetij

Program CDN Klasyka ni le kohezivna, ampak tudi celotna ponudba, namenjena tako povpreènim kot malim podjetjem na podroèju proizvodnje, storitev in trgovine.

Celoten sistem paketa CDN je sestavljen iz treh vrst programov. Prviè, to je sistem za shranjevanje in izdajanje raèunov, kjer lahko najdemo Firma ++, Raèuni. Obstaja nov finanèni in raèunovodski program, vkljuèno z davèno knjigo in trgovalno knjigo. Tretjiè, to je kadrovski in plaèilni program, kjer lahko najdete Pay Plus, Payroll in HR.1 Dru¾ba ++, Invoices - so sistemi, opremljeni z velikim ¹tevilom funkcij, ki omogoèajo funkcionalno in moèno servisiranje poslovnih in storitvenih procesov v pisarni.2 Davèna knjiga, trgovinska knjiga - to so dogovori, ki bistveno izbolj¹ajo delo brez navedbe sprejetega naèina evidentiranja gospodarskih dogodkov. Izbolj¹ujejo delo raèunovodstva.3 Payroll Plus, Payroll in HR so programi, ki omogoèajo vse procese odloèanja, ki se pojavljajo na novih ravneh dominacije na podlagi podatkov, zbranih v podatkovni bazi sistema.Iz navedenih programov lahko vsak prejemnik izbere izdelke, ki so koristni za na¹o pisarno in jih individualno prilagodi.Celoten CDN paket je potreben in prilagodljiv. Programi so blagovne znamke raèunalni¹kih podatkovnih sistemov za storitve podjetja. Delujejo v okolju MS-DOS. Kot operacijski sistem lahko uporabljate tudi Windows 95, Microsoft Windows 98, Windows NT 4, Windows 2000, Windows Me, Windows XP. So takoj¹nji in trajni, celotna pot pa je brezhibna. To ni le najbolj¹i in tudi najcenej¹i paket med podjetniki.Zanesljiva prednost celotnega sistema Comarch ERP Klasyka je, da obstaja na razvijajoèih se ¾eleznicah DDV in nekaterih drugih sprememb v na¹em zakonu v smislu tega, pa tudi dra¾je. Program brezhibno ¹teje davke in vodi temeljito evidenco. Stranke, ki imajo ta paket, ustvarijo pozitivno izjavo o tem. Sedanji programi se neprestano posodabljajo ¾e veè kot dvajset let, s èimer so pridobili veliko skupino partnerjev in njihovih strank, ki jih upravljajo.