Prevajanja

Tolmaèenje je namenjeno la¾ji komunikaciji med dvema osebama, ki ne govorita v tem jeziku. Kot je znano na vseh podroèjih, je tolmaèenje primerno za oddaljene kategorije. Eden od njih je konferenèno tolmaèenje. In na èem praktièno temeljijo in kdaj je vredno uporabiti?

Kaj je konferenèno tolmaèenje?Tak¹ni prevodi konferenc se izvajajo predvsem na prizori¹èu konference. Izvajajo se lahko na razliènih razpravah ali pomembnih poslovnih sreèanjih. Med njimi se lahko zaporedno ali istoèasno uèijo prevajanja. Èe je na konferenci veè ¾ensk iz razliènih dr¾av, se obièajno prilagodi simultano tolmaèenje. Zaporedni so vse manj uporabljeni, ker ne prina¹ajo tako enostavnih rezultatov.

Institucionalni in lastni trgPrevode konference delimo na dve vrsti trga. To je tako institucionalni trg kot zasebni trg. Mednarodne institucije, kot je EDC, pogosto organizirajo veèjeziène sestanke. Potem se usposabljanje izbere iz nekaj tujih jezikov v vnaprej doloèen materni jezik prevajalca. Tak¹en konferenèni tolmaè mora zato pokazati veliko znanja in odliènih ve¹èin. Ni dovolj, da tukaj govorimo samo angle¹ko. Dober konferenèni tolmaè mora biti tekoè v razliènih jezikih. Zahvaljujoè temu bo lahko samodejno prevajal celotne konference, ne glede na to, kdo bo v njih sodeloval. Èe pa gre za zasebni trg, je celotna situacija nekoliko drugaèna. Zasebne ustanove ponavadi raje dvojeziène sestanke. Na konferencah sodelujejo ¾enske iz dveh drugih dr¾av. Na sestanku dobimo prevajalce, ki popolnoma govorijo le dva, specifièna jezika.

®elite postati prevajalec?Torej, èe razmi¹ljamo o tem, da bi postali sami prevajalec, bi morali raz¹iriti na¹e znanje glede tega elementa. Tolmaèi ¾e imajo svoje podkategorije. Èe se ¾elimo ukvarjati s konferenènim tolmaèenjem, moramo imeti veliko znanja. Govoriti moramo vsaj v nekaterih tujih jezikih. Zaradi tega bodo mednarodne institucije imele koristi od njihovih storitev. In èe bomo zanje zaslu¾ili denar, bomo zagotovo hitro izbolj¹ali lastne izku¹nje in si dali prilo¾nost za uèinkovitej¹o prakso.