Preskus noseenosti samo za in vitro diagnostiko

Ljudje, ki i¹èejo otroka in tiste, ki se bojijo noseènosti, poleg opravljanja preskusa noseènosti poizku¹ajo poiskati tudi simptome, ki zagotavljajo ali izkljuèujejo strahove (ali upanje o oploditvi. Kateri so ti znaki? Kako jih lahko najdete? Pomemben in tudi najpomembnej¹i simptom noseènosti je pomanjkanje obdobja. Nenazadnje se ne ¹teje, zakaj bi lahko poudarili stale¾ - zamude v menstruaciji, tudi veèdnevne, mogoèe doseèi z mnogimi dejavniki, vkljuèno s poklicnimi in boleznimi. Po drugi strani pa redna menstruacija ne prepreèuje vstopa v noseènost. Izvira, da noseèe ¾enske tudi menstruirajo do tri mesece po oploditvi. Predpostavimo pa, da posku¹amo pridobiti potomce, ni stopnjevanja, zadnji je preskus noseènosti z veseljem ka¾e na dve èrtici. Kaj visoko?

Obstajajo razmere, ko so bodoèe mame noseèe v prvem tednu oploditve. Ponavadi pa so po enem mesecu. Vendar pa je njihova najpomembnej¹a intenzivnost nastopi ob koncu prvega trimeseèja, ki je pribli¾no 10. teden in izginejo v 20 mestih. Tukaj je seznam simptomov, ki jih lahko (vendar ne potrebujete! Prièakujte v prvih tednih noseènosti:

Prijetne in boleèe prsi. V telesu noseèe ¾enske se pridru¾i veliko hormonskih sprememb, ki se dogajajo v naèrtu, da pripravijo bodoèo mamo, ne samo da bi otroka normalno pre¾ivljala v teh 9 mesecih, temveè tudi za bodoèe vzgojo. Zato se lahko na zaèetku dodajanja mleènih ¾lezov pojavijo veèje prsi in bradavièke so te¾je in temnej¹e.Slabost in bruhanje. To je verjetno najbolj znan in pogost simptom noseènosti. V zgodnjih jutranjih urah so veliko nadle¾no in lahko ¾ivijo do nekaj ur. Obièajno se ¾enske prito¾ujejo glede svoje prve noseènosti (samo tu so odstopanja od kolièine - moj bratranec je bil nedavno pripravljen enkrat v upanju in mi kupil in se enkrat enkrat ni poèutil slabega. Zdravniki niso 100% zanesljivi, kar ka¾e na simptome jutranje navzeje. Opazili pa so, da je njihova pospe¹itev veliko veèja pri ¾enskah, ki ¾ivijo v stalnih strah in stresu.Sprememba apetita. Seveda nihèe ne pozna takih simptomov kot poveèan apetit ali enako skupno spremembo okusa. Dejstvo, da izberemo v obliki, hoèemo jesti vse, kar je ostalo na lokalni mo¾nosti do hladilnika, in dejstvo, da je nenadoma zelo dobra me¹anica sleda s kislem kumaricom in Nutella hormonska sprememba v bli¾njem sistemu.

Vendar, kot sem ¾e navedel v prej¹njih delih vnosa, so lahko vsi znaki noseènosti, vendar se jim ni treba prikazovati. Ni omenjeno, da se bodo pojavili vsi opisani simptomi. Obstajajo ¾enske, ki so zelo prizadete zaradi neprijetnosti, povezane z zgodnjo noseènostjo, vendar se (zlasti v nekaterih primerih pogosto zni¾ujejo, ko je noseènost praktièno popolna. Zato ne upo¹tevajte slik in serij, ki nas uvajajo, da gnojenje pomeni konstantno bruhanje, podnebne spremembe in omedlevanje od pomembnega dne gnojenja. Vsaka ¾enska ima blagoslovljeno dr¾avo povsem nov in drugaèen naèin.