Poveeava elektronskega mikroskopa

Prve naprave & nbsp; niso bile pravzaprav pomembno mesto, da bi bile kot nove, ker njihova raz¹iritev raziskovalnega objekta ni bila izvirna, in akcija je bila zgrajena na dnevni svetlobi. Dana¹nji so zelo natanèni in prijazni, vendar ¹e vedno delajo na njihovem izbolj¹anju, tako da lahko vedno bolj koristijo trenutnemu orodju.

Zelo privlaèna vrsta mikroskopa so tako imenovani akustièni mikroskopi, katerih delovanje je zasnovano predvsem na uporabi ultrazvoènih valov, ki ne presegajo nekaj gigaherc. Tak¹na naprava je izdelana iz akustiènih leè, naprave za skeniranje in piezoelektriènega pretvornika. Priporoèa se predvsem za iskanje elastiènosti in viskoznosti celic ter za opazovanje njihovih sprememb.S spremembami znanstveniki priporoèajo, da elektronski mikroskopi sledijo ciljem in snovi na atomski ravni. Uporabljajo ¾arek elektronov, medtem ko se njihova loèljivost izbolj¹uje z nara¹èanjem energije elektronov. Zavezani so do danes. Izjemno so privlaène predvsem zaradi velike funkcionalnosti. Zahvaljujoè jim je pomembno, da si vzamemo zelo jasno in resnièno sliko, tako da se uporabljajo v moèi ¹ole in tehnologije. Zelo pomembne informacije o teh objektih so prisotne, da morajo vse raziskave, opravljene za njihovo uporabo, potekati v vakuumu. Verjetno ¾ivi zadnje problematièno vpra¹anje, ko gre za preuèevanje biolo¹kih organizmov.Drugi naèin mikroskopa so operativni, ki se v medicini pogosto uporabljajo za ukrepanje in merjenje v sorazmerno majhnih prostorih, ki se uporabljajo za ustvarjanje nevrokirur¹kih, zobnih in oftalmolo¹kih postopkov. Prav zaradi teh naprav lahko u¾ivamo v tako velikem razvoju medicine, ki lahko pomaga re¹iti ¾ivljenje posameznika in izbolj¹ati udobje ¾ivljenja. Ko je bilo tak¹no neinvazivno zdravljenje, ko je bilo ¹e posebej obèutljivo, te¾ko izpolniti, in nekatere od njih so normalne za mnoge od nas.