Poroeilo o delu sklepov humanistiene skupine

Ta tehnologija v gastronomiji, kot v kateri koli drugi industriji, se vedno razvija. Novi izumi izbolj¹ajo delo restavracije, zato redko èakajo veè kot petnajst minut. To velja za izjemno gastronomske toèke, ki so moè kupcev in s tem - najveèji promet. V sezoni, v kateri se ekipa, ki je zaposlena v restavraciji, ne ukvarja s ¹tevilom naroèil, moramo zaposliti drugo osebo ali razmisliti o tehnolo¹kem izbolj¹anju postopka priprave. Potem lahko pre¾ivijo spremembe samega procesa ali nakup sodobne opreme, kot so elektrièni sekljalnik, stroj za krompirèek ali avtomati za omake.

https://neoproduct.eu/si/goji-cream-ucinkovita-naravna-krema-proti-gubam-z-znaki-staranja/

Pogosto jedem v hitro hrano. Rad gledam proces ustvarjanja jedi med ¹tetjem naroèil. Dobra, dobro upravljana ekipa je vèasih lepo videti. Praksa v gastronomiji nima lepega mnenja med ljudmi, ki so upali, da jo bodo do¾iveli, vendar mi daje, da jo nekateri ljudje zelo dobro i¹èejo. Obstajajo restavracije, v katerih nasmeh na ljudi, ki mi dajejo predanost, ne ¹tejejo sami vase nekaj la¾i. Vidite lahko, da se ti zaposleni poistovetijo z zaupanja vrednim podjetjem in da lahko sklepam, da nihèe ne daje moje pijaèe za mojo predanost. ©koda, da ne gre za vse restavracije. Bila sem, na primer, prièa hkratne odrgnitve mize in oddaljenega sprejemanja naroèil mladenièa s ¾alostnim obrazom. Ta èlanek - kot mesto oèitnega izkori¹èanja delovne sile - pogre¹am ¹irok lok iz zadnje sezone.Za racionalizacijo delovanja va¹e restavracije, je vredno dr¾ati z zaposlenimi. Èe priporoèajo, da je elektrièni sekljalnik pozitiven, ga je vredno spoznati. Stro¹ki, ki nastanejo v zvezi s tem, bodo verjetno zelo hitro.