Ozemljitev v samostojni hi i

Naloga elektrostatiène ozemljitve je zmanj¹ati nevarnost eksplozije vnetljivih snovi na koncu elektrostatiène iskre. Na splo¹no se pripisuje prevozu in predelavi vnetljivih plinov, pra¹kov in tekoèin.

Elektrostatièna ozemljitev, ki tvori drugaèno obliko. Najbolj miren in nekaj zapletenih modelov se dvigne iz ozemljitvene sponke in ¾ice. Naprednej¹i in tehnolo¹ko naprednej¹i so opremljeni z in¹pekcijskim naèrtom za ozemljitev, s katerim je mogoèe izdati ali preva¾ati proizvod, ko je tla ustrezno povezana.

Elektrostatiène podlage so ponavadi koristne pri nalaganju ali razkladanju ¾elezni¹kih cistern, cistern, sodov, tako imenovanih. velike vreèe ali elementi procesnih naprav.

Zaradi polnjenja ali praznjenja rezervoarjev z razliènimi vsebinami (npr. Rezervoarji s pra¹kom, zrnci, tekoèine se lahko ustvarijo nevarni elektrostatièni naboj. Vir njihovega stali¹èa je, da se ¹e vedno me¹ajo, èrpajo ali pr¹ijo vnetljive snovi. Elektrièni naboji se ustvarijo z dotikom ali razloèevanjem posameznih delcev. Kolièina elektriènega naboja bo omejena na elektrostatiène lastnosti povr¹in, ki pridejo v stik med seboj. Zaradi enostavnega in hitrega stika s tlemi ali nezaraèunanega cilja se lahko ustvari kratek impulzni tok, ki bo prepoznaven na strani iskre.Pomanjkanje skrbi za razelektritev isker lahko vname me¹anico plinov in zraka, kar pomeni eksplozijo ali nevarno eksplozijo. Elektrostatièno ozemljitev odpravlja nevarnost eksplozije zaradi nadzorovanega izpusta elektrostatiènih nabojev.