Ofywiec

V va¹i lastni in ne samo na¹i pravni obveznosti je, da preverite vse finanène zadeve. Vsako najmanj¹o transakcijo je treba kupiti v fiskalni blagajni, ker zahteva plaèilo DDV.

Ko kupimo blagajno za posamezno trgovino, je ta nakup predmet posebne storitve, ki vkljuèuje obveznost prevzema stvari iz na¹e blagajne. Finanèni skladi v Krakovu so pomembni za pridobitev katere koli fiskalne naprave, ki je najpomembnej¹a za informacijsko podroèje. & nbsp; To so zaposleni v teh & nbsp; trgovinah & nbsp; in storitvah & nbsp;, ki nazadnje spreminjajo znesek DDV, ki je programiran na znesek, ko se uvedejo ustrezna pravila, po katerem se bo znesek davka spremenil. Samo poobla¹èena slu¾ba lahko opravi vsa popravila na obmoèju blagajne.

Blagajna je samo obièajna oprema, ki se lahko po¹koduje, zato mora vsak, ki opravlja komercialne ali storitvene dejavnosti in ima blagajno, delati s slabo blagajno. Po¹kodovano blagajno je treba popraviti kot je, ne glede na to, kak¹na je ¹koda, in kako nastane ¹koda za nadaljnje delovanje trgovine. To bi bil, na primer, tiskalnik, ki je po¹kodovan, tako da je na prejemu natisnjen le del besedila. Vendar pa bi nepopolni raèun verjetno lahko bil izgovor, da davèni urad izda pooblastilo za podjetje, ki ga je izdalo!

Tako takoj, ko opazimo ¹kodo na blagajni, je ne bi smeli popravljati sami. Po¹kodovani denar je treba zaèasno izkljuèiti iz skladi¹èa in uporabiti iz preostale aktivne gotovine, pri uspe¹nosti njegovega pomanjkanja pa zapreti trgovino, dokler se naprava ne popravi. Ker odpoved blagajne lahko ustavi delo celotne trgovine, storitve blagajne delujejo dobro in posku¹ajo redno odpravljati napake, tj. V najkraj¹em mo¾nem èasu. Po ugotovitvi nepravilnosti pri izvr¹evanju blagajne je ne smemo posku¹ati popraviti za naravno roko - poklièite servisno slu¾bo in se dogovorite za serviserja ali gotovino, seveda, po tem, ko jo onemogoèite in zagotovite varnost. Tak¹ne postopke bi morali izvesti èim prej, da se lahko napaka hitro popravi in da se lahko vrnem iz blagajne.