Oceno nevarnosti eksplozije za bencinske erpalke

Vidna je nevarnost eksplozije v ozadju dela ali razliènih prostorov, kar pa ne smemo podcenjevati. Gradbeno pravo zahteva ¹tevilne eksplozijske za¹èite v tak¹nih razredih, neuporaba pa se lahko obravnava kot prilo¾nost resne tragedije. Apartmaji s posebno izpostavljenostjo meji eksplozije so razliène rastline in proizvodne hale. Obstaja vse, kar potrebujete, da se pridru¾ite nesreèi: preprosti vnetljivi plini se hranijo iz jeklenk z velikimi zmogljivostmi, viri ognja, pogosto nezadostno prezraèevanje. Vse to je za mo¾nost eksplozije.

Na zgoraj opisanih poljih je treba sprejeti posebne varnostne ukrepe. Izjemno pomembno je, da redno pregledujete stroje in redno odstranjujete napake. Èe se kot dokaz uporabljajo ¹èetke v elektriènem motorju, bo v njej velika iskra, ki bo veèkrat ugodnej¹a kot pri normalnem delu. Vkljuèujemo tudi podroben nadzor vseh jeklenk in posod, ki vsebujejo vnetljive alkohole in snovi. Razpokan valj z eksplozivnim plinom bi ga lahko zelo napolnil s ploskim na koncu, ki je pri¹el do eksplozije. Èeprav morajo biti plini obièajno me¹ani z zrakom pri doloèeni koncentraciji, da bi dosegli eksplozijo, ¹e vedno ni ravno ta problem podcenjen.

©e ena te¾ava pri varnosti je uporaba posebnih svetilk, pa tudi stikala za luèi. Vsaka osvetlitev razsvetljave povzroèi, da iskra skoèi v stikalo, do poveèanja porabe energije svetilke v odloèilni fazi njegovega polo¾aja. Deluje tudi s fluorescentnimi sijalkami pri fluorescenènih sijalkah. Tak¹na iskra je dovolj, da spro¾i eksplozijo v prisotnosti gorljivega plina. Uporaba posebnih eksplozijsko varnih svetilk in stikal bistveno zmanj¹a to tveganje, vendar je najpomembnej¹e vpra¹anje varno skladi¹èenje plinov in vnetljivih in eksplozivnih snovi.