Ocena tveganja eksplozije doc

Ker so na koncu Evropske unije veljali novi varnostni predpisi, je bilo odloèeno, da se predpisi uskladijo. Uvedene so bile zahteve ATEX, ki se nana¹ajo na uspeh potencialno eksplozivnih con in orodij za delovanje na sodobnih podroèjih. Konec teh sprememb je najveèje zmanj¹anje tveganja ali njegova popolna odstranitev, ki se osredotoèa na uporabo rezultatov v prostorih, kjer je lahko ogro¾ena eksplozija, tj. EX cone.

Zahteve EX, zlasti direktiva, opredeljujejo zahteve, ki jih mora izpolnjevati doloèen izdelek, ki je namenjen za uporabo na potencialno eksplozivnih obmoèjih. Glavni cilj organizma je poenotiti postopke usklajevanja orodij in obrambnih sistemov na zadnjih obmoèjih, ki jim grozi eksplozija, in zagotoviti njihovo neposredno pot na trgu Evropske unije.To naèelo zajema vse elektriène in neelektriène posode in za¹èitne sisteme, ki se bodo uporabljali na obmoèjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Zahteve ATEX veljajo tudi za varnostne, leteèe in zakljuène naprave, ki bodo uporabne zunaj potencialno eksplozivnih atmosfer. Ni nujno, da imajo neodvisne funkcije, vendar bodo prispevale k varnemu delovanju naprav in za¹èitnih slogov, ki se bodo tam uporabljali.Direktiva opredeljuje in metodo dokazovanja skladnosti izdelka z zahtevami ATEX. Izdelki, ki izpolnjujejo te potrebe, tj. Standarde, usklajene z direktivo, morajo izpolnjevati tudi ustrezne zahteve. Uporaba osnov se ne ka¾e z nujnostjo, ampak sam postopek skladnosti. Gre za skladnost z naèelom, ki ga izvaja organizacija za hojo, na podlagi obvestila, ki ga izda Evropska komisija. Odstopanja se lahko pojavijo v uspehu tretjih kategorij elektriènih naprav in neelektriènih naprav kategorije 2 in 3.Èe i¹èete te izjeme, potem informacije o skladnosti, ki v tem primeru izdajo proizvajalcu te naprave, brez sodelovanja prigla¹enega organa. Vendar pa se zahteve upo¹tevajo in isti proizvajalec bo v tej obliki obvezen vnesti svoj proizvod na trg.Kar se tièe osnovnih zahtev, so certificiranje elektriène in neelektriène opreme, mo¾no je samo-potrditi, zahteve za proizvodne lokacije in vplivati na trg Evropske unije v obvezni obliki, ki ima tudi kljuèni znaèaj.