Obveznost blagajne za leto 2015 t

Vodimo trgovino, v kateri se promet evidentira s pomoèjo blagajne. Kupci pogosto kupijo kupljeno blago v tuji valuti, predvsem v evrih. Ali je mogoèe registrirati blagajno v tuji valuti?

V postavitvi èl. 111 par. 3a toèka 1 Zakona o DDV, vodenje evidenc z blagajnami, zavezanci za DDV so dol¾ni izpisati davèno potrdilo ali raèun iz vse prodaje in ¹e vedno izdelati tiskani dokument stranki.

V 10. odst. Toèka 14 Uredbe o tehniènih pogojih, kot je navedeno v odstavku 8, odst. V toèki 14 uredbe o blagajni, ki ima podatke, ki jih je treba obravnavati na fiskalnem raèunu, moramo nujno oznaèiti valuto, v kateri se prodaja evidentira, vsaj za celotni znesek bruto prodaje.

Glavna merila in tehnièni pogoji, ki jih morajo registrirati, so zapisani v toèki 2 uredbe o tehniènih pogojih.

Da, v znanosti § 14 odst. 1 te uredbe, mora program za prodajo v interesu vkljuèevati funkcija: omogoèanje davènemu zavezancu, da spremeni ime valute, v kateri se prodaja, ali njena okraj¹ava, ter da vnaprej programira dano spremembo z vnosom èasa in èasa spremembe; shranite datum in èas, ko se zaène fiskalna evidenca o prodaji tujih valut, in skupni znesek bruto prodajnega zneska, preraèunanega v druge valute, pri èemer je treba konverzijski rezultat z menjalnim teèajem in plaèilom vkljuèiti na fiskalni raèun s fiskalnim logotipom z logotipom valute ; preusmeritev mora biti se¹ena s toènostjo najmanj ¹est decimalnih mest in rezultat pretvorbe mora biti zaokro¾en na dve decimalni mesti.

Za oznaèevanje kratice imen tujih valut se uporabljajo oznake, ki jih uporablja poljska banka Poljske.

Torej, èe davkoplaèevalec smiselno prodati izdelke na polo¾aj potro¹nikov, ki plaèujejo ceno v tujih valutah, mora tako naèeloma imeti blagajno, opremljeno s polo¾ajem, ki bo omogoèil pretvorbo menjalnega teèaja.

Iz obrazca, ki je bil doloèen v ¹tudiji, je mogoèe sklepati, da se plaèilo za kupljene proizvode ¹teje za absorbirano v eurih, v obdobju, ko bo vrednost pogodb predstavljena v zlotih. Predpisi, ki zajemajo DDV, ne urejajo vpra¹anja, kak¹en menjalni teèaj moramo priznati, da bi znesek zlota pretvorili v evre.