Neplodnost katowice

Neplodnost pri ljudeh je dose¾ena nad vsako majhno gibljivostjo semenèic, slabo kakovostjo semenèic ali travmi. Najpogosteje je neplodnost kljuèna za slabo kakovost semena, tj. Zmanj¹ano ¹tevilo semenèic (poceni veè kot 20 milijonov v 1 ml ali njihova zmanj¹ana mobilnost.

Ideja za tako vkljuèuje m.in. spolno prenosljive bolezni in pregrevanje mod (pogosta uporaba savne, spodnjega perila brez vetra. Vèasih je neplodnost posledica po¹kodbe mod ali vas deferens zaradi oku¾be ali po¹kodbe. To vèasih povzroèi napako v semenu zrele sperme in vèasih celo popolno neplodnost. Reprodukcijska funkcija lahko vpliva tudi na bolezni srca, ledvic in pljuè.

zdravljenjePrvi korak pri delovanju mo¹ke neplodnosti je sprememba naèina ¾ivljenja. To bo zagotovo pomagalo pri telesni aktivnosti in opustitvi stimulansov, npr. Alkohola. Na skupino semena pozitivno vplivajo prehrana z nizko vsebnostjo ma¹èob, bogata z uèinki in zelenjava, ter oskrba telesa z vitaminom A poleg tega. Èe je neplodnost kljuè do hormonskih motenj, se bolniku priporoèajo hormoni. Obstrukcija vas deferens se v nekaterih primerih ustavi kirur¹ko.

vzrokiNeplodnost, ki ¹teje in genetsko osnovo. To je obièajno treba upo¹tevati pri uspehu, ko je va¹ partner pri¹el do nekaj splavov iz urada. Pogosto je zmanj¹anje plodnosti posledica nenormalnosti v kromosomih. Obstaja tudi nedavna mutacija gena cistiène fibroze. Razlog za neplodnost je verjetno ¹e vedno mump. Ta otro¹ka bolezen pri deèkih je verjetno zelo nevarna. Kar 1/3 mo¹kih po doseganju spolne zrelosti lahko razvije vnetno otekanje modov, na katero lahko vpliva neplodnost. Spolno prenosljive bolezni so enako nevarne. Oku¾be, ki jih povzroèa Chlamydia trachomatis ali Mycoplasma hominis, lahko povzroèijo celo trajno neplodnost.Prav tako je vredno dodati sistem Kallman. To je torej genetska motnja, ki jo opredeljujejo pomanjkanje ali izginotje vonja, vèasih pa tudi kasnej¹i pubertet. Mo¹ki s to motnjo imajo zelo majhne testise, majhen penis in preprosto raven testosterona. Prognoza za ukrepanje je pri bolnikih z velikostjo moda nad 2,5 cm.