Naeelo obvezne blagajne

Catch Me, Patch Me!

®e v domaèem svetu obstajajo tak¹ni predpisi, da mora imeti tudi frizer, zobozdravnik ali kozmetièarka davèno blagajno. Nobenega razloga ali prepovedi niso prijazne ali ne, morate kupiti tak¹no napravo. V drugem primeru neprijetne posledice deloma èakajo na globe ali plaèujejo veèji davek. Zato se mora vsak trgovec opremiti z valuto. Kak¹na pa bo davèna blagajna za razliène vrste podjetnikov?

Enobanèna blagajnaNajbolj priljubljena vrsta denarja, ki je na voljo na lokalnem trgu, je enotna blagajna. Tak¹na orodja upajo, da bodo zdru¾ljiva z razliènimi napravami, med raèunalniki, ki niso zdru¾ljivi z merilom, raèunalnikom ali samim èitalnikom kod. ®al, da bi uporabili trenutno vrsto opreme, je potreben denarni program, ki je zasnovan za vso gotovino. Tako bo minilo nekaj èasa, ko bodo novi modeli in ustanove veè znanih proizvajalcev pohi¹tva lahko sodelovali z lastnimi. Vredno je razmisliti, èe tak¹ne mo¾nosti res potrebujemo - ustrezna blagajna je brez njih in seveda stane manj.

vir:

Prenosne blagajneDruga vrsta blagajne so prenosne blagajne. Njihova resnièna znaèilnost je dejansko mo¾nost prostega trpljenja na ozemlju. Tak¹no mobilnost bodo zagotovo cenili taksisti, ki morajo ¹e vedno èrpati iz blagajn. S povratnimi informacijami o na¹ih zmogljivostih so te naprave narejene tako, da lahko delate v skoraj vseh pogojih. Visoke ali nizke temperature, zelo te¾ka vla¾nost - s prisotnimi prenosnimi kovèki se morajo spopasti. Najpogosteje so narejene iz gume ali silikona, kar prepreèuje ne¾eleno poplavljanje notranjih sistemov. Oklepna konstrukcija nekoliko zmanj¹a kakovost uporabe, èeprav je to manj¹a nev¹eènost zaradi obse¾ne prenosne uporabe.

Velike komercialne prodajalneZa velike maloprodajne objekte z izjemno te¾kim dnevnim prometom navedene re¹itve niso dovolj. Zato so bile vzpostavljene blagajne sistema. Zdru¾ljivi so z raèunalnikom in novimi prodajnimi mesti v naèrtu. Brez te¾av upravljajo zunanje naprave. Najsodobnej¹i odprti modeli na trgu so raèunalni¹ke blagajne. To je ista kombinacija raèunalnika in fiskalnega tiskalnika. Najpogosteje gledano se porabi v supermarketih, njihova funkcionalnost pa ¾eli iz blagajne.Za vse podjetnike bo ustrezna finanèna blagajna nekoliko nova, zato se ne bo jasno odrekla, katera je najbolj zdrava.