Modna revija kalisz

V soboto je potekala predstavitev najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so ¾eleli preveriti, kaj so oblikovalci pripravili za rastno sezono. Med obèinstvom smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Razstava je bila izpopolnjena na najhitrej¹i toèki in vse je bilo narejeno brez ovir. Tak¹ni smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. V proizvodnji so bile uporabljene samo moène in zraène tkanine s trdnimi barvami, vkljuèno s bomba¾em, lanenim in svilenim materialom. Na¹im novinarjem je bilo v¹eè najbolj zraèen, barvit maksi krili v velikem kvaèkanju. Med njimi so vplivali tudi èipke, romantiène obleke in bluza z nakitom in vezenim bikinijem. Za poletne obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim pletene kape z debelimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ene s èipko in zanimivimi cvetovi.Po koncertu je potekala dra¾ba lepe poroène obleke, ki je bila pogosto narejena za zadnjo prilo¾nost. Obleka je bila dana osebi, ki je morala ostati anonimna. Poleg tega je bilo tudi na dra¾bi prodanih veè oblaèil iz najnovej¹e kolekcije. Prihodki iz te dra¾be bodo poslani v najbli¾ji otro¹ki dom. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène dobre in dobre ukrepe. Njeni lastniki so veèkrat postavili svoje izdelke na dra¾be in kako je bil predmet dra¾be celo obisk ene od tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a kolekcija danes na voljo v pisarnah v zaèetku maja. Poleg tega je napovedal, da namerava blagovno znamko odpreti spletno podjetje, v katerem bodo zbirke na voljo drugaèe kot pri stacionarnih podjetjih.Poljska oblaèilna znamka je ena najveèjih proizvajalcev oblaèil na tem podroèju. Ima veè tovarn po vsej dr¾avi. Zaposluje veè tisoè zaposlenih, predvsem pa veliko najbolj¹ih krojaèev, krojaèev in arhitektov. Obèasno podjetje u¾iva v zbirkah v skladu z izjemnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke imajo tako pomembno priznanje, da tisti, ki so pripravljeni zaèeti v visokih èakalnih vrstah, ¹e pred nakupovanjem oblikujejo eno jutro. Te zbirke so na ta edinstveni dan.Uèinki te enote iz veè let so zelo priljubljeni med potro¹niki, tudi na koncu in v tujini. Zdi se, da o njej ne omenja ¹tevilnih zadovoljstev, ki jih je prejela in ki veljajo, da so cilji najvi¹je vrednosti.

Oglejte si na¹o trgovino: Pregrada, oblaèila za enkratno uporabo