Kontrolna revija

Ekonomski kontroling je neloèljiv del kontrolinga v vseh velikih podjetjih. Kontroling u¾iva pri doloèanju povpra¹evanja po finanènih virih, dobièkonosnosti naèinov financiranja podjetja, stro¹kov in dobièka ter fizièni likvidnosti in mnenju o uèinkovitosti kapitalskih nalo¾b.

Kontrola je mogoèe porabiti v treh fazah:- naèrtovanje,- izvajanje, \ t- nadzor.

Prviè je bil kontroling uporabljen v tridesetih letih v ZDA. Udele¾il se je stare celine, predvsem zahvaljujoè nem¹kim podjetjem. Njegov sistematièni razvoj lahko opazujemo od petdesetih let prej¹njega stoletja. V poljski svet je pri¹el predvsem zaradi podru¾nice mednarodnih korporacij, èeprav vedno veèja in srednje velika podjetja, vèasih celo ne povsem zavestno, zaèenjajo uvajati kontrolna orodja. Preprosto je reèi, da nadzorujemo z nadzorom, kjerkoli v upravljanju vidimo te vidike:

- Decentraliziran sistem upravljanja v podjetju,- Obstaja usmerjeno podjetje za doseganje strogo opredeljenih ciljev,- uveden je bil motivacijski sistem, s katerim naj bi podjetje delovalo uèinkoviteje,- opravlja se poslovodno raèunovodstvo, ki omogoèa sprejemanje racionalnih finanènih odloèitev,- dobro voden sistem zbiranja informacij, \ t

Vna¹anje pravil finanènega kontrolinga v podjetju samodejno uveljavlja spremembe v njegovi obliki. Spreminja organizacijsko strukturo, finanèni sistem poravnave in kro¾enje dokumentov v dru¾bi. Izvajanje ustreznega gospodarskega nadzora ni mogoèe brez ustreznih raèunalni¹kih programov. V finanènem kontrolingu je poseben poudarek na uèinkovitem vodenju podjetja, kar ni pomembno, èe se odloèimo za opustitev upravljalskega raèunovodstva.