Evidenco o prodaji in nakupu ddv

Zelo moèan razvoj tehnologije je naredil dana¹nje blagajne veliko razliènih funkcij, ki ne omogoèajo le evidentiranja prodaje, temveè tudi olaj¹ajo upravljanje podjetja, celo izbolj¹ajo storitve za stranke, skraj¹ajo èas, potreben za inventar, preidejo na nadzor velike blagajne in nadzor inventarja.

Za blagajne Novitus je znaèilna visoka funkcionalnost, imajo in sodelujejo z vsemi vrstami naprav, z njimi se lahko pove¾emo, na primer raèunalnik, èitalnik èrtne kode, bralnik magnetnih kartic in èitalnik èip kartic, terminal za plaèilne kartice ali elektronska lestvica. Z eno besedo, dana¹nje blagajne se dr¾ijo trenutka bolj obèutljivih elektronskih naprav od tistih, ki so nastale pred nekaj leti, in dosegajo tako kompleksno konstrukcijo.

Kak¹ne so znaèilnosti blagajn? Blagajne obièajno ¹tejemo v dve skupini - blagajne elektronske blagajne v kratkem ECR in elektronske blagajne elektronskih prodajnih mest, znane tudi kot raèunalni¹ke blagajne. Ti dve vrsti blagajn imata malo lastnega nabora mo¾nosti, ki je izpeljan iz njihovih tehniènih parametrov. Kako hitro, imajo blagajne ERC zelo omejene mo¾nosti ¹irjenja in gradnje v povezavi s blagajnami POS, poleg tega pa predstavljajo omejeno mnenje in stalno name¹èeno programsko opremo. Pomnilnik RAM, ki je znaèilen za blagajne ERC, ima zmogljivost 1 do 8 MG, zato po veè letih uporabe nima prostora na njem in je praktièno primeren za sodelovanje. Obstaja tudi ena zanimiva razlika - èeprav ima ERC mo¾nost povezati druge periferne enote, v sodobnej¹i raèunalnik, prodaje na podroèju raèunalni¹ke programske opreme ni mogoèe - blagajna je zadnja, ki jo ¾elimo.

Med blagajnimi ERC loèimo:- prenosna gotovina - na nizki ravni in z majhnim obsegom funkcij. Obstajajo zadnje naprave, ki so med drugim namenjene tistim uporabnikom, ki dajejo raèune, katerih vsebina se ponavlja.- enosede¾ni stroji - lahko naredijo veè kot mobilne blagajne, z njimi se lahko pove¾ete, na primer lestvico, raèunalnik in èitalnik kod in konèno izbolj¹ate njihovo konstrukcijo.- sistemske blagajne - zagotavljajo veèja podjetja, v katerih je veliko blagajn.

POS blagajni - so izjemno tehnolo¹ko napredna skupina snemalnih naprav. Seveda jih je treba zamenjati z raèunalniki, ki so izbrani za bele¾enje prometa, in tudi z izvajanjem veè novih funkcij, ki so kombinirane s skladi¹èenjem blaga, in tudi njihovo prodajo.