Elovekova varnost

Ne glede na poslovno dejavnost, o kateri govorimo, bi moralo delovno mesto pokazati visok standard varnosti. To se daje prednost re¹itvam za evakuacijo, ki morajo biti popolnoma oznaèene, tako da so v po¾aru ali drugih nesreèah, ki ogro¾ajo ¾ivljenje, prostor za varno zapustitev prostorov.

Pomembno je, da ne gre samo za zasebne pisarne, proizvodne hale, objekte javne uprave, temveè za stanovanjske stavbe, ¹ole in univerze. Pomembna funkcija pri oznaèevanju zasilnih izhodov je LED zasilna razsvetljava.Nove re¹itve na tem podroèju so kombinacija vrhunskih materialov z novo zasnovo in udobno konèno obdelavo. ©e vedno so primerni za monta¾o v moènostne modele in oblike. Varnost zagotavlja tudi enakomerno osvetlitev celotne povr¹ine znaka in razpoznavno obmoèje 30-40 metrov. Vendar pa je lahko glede na zahteve objekta nad svetilko veèje velikosti. Treba je omeniti, da je pozitivna prednost uporaba moderne LED, ki jo ocenjuje visoka vzdr¾ljivost. Prispeva k ni¾jim stro¹kom servisiranja in vzdr¾evanja ter je dodatno obèutljiva za naravno okolje.Svetilka za zasilno razsvetljavo, ki uporablja veè vrst elektronskih vezij, vkljuèno s samopreizkusom, individualnim napajanjem in prilagojeno za nadzorno posodo. Obièajno v izboru najdete in dodatke, ki zagotavljajo namestitev svetilk v prostih konfiguracijah, za dokazovanje na stropu, stenah in s pomoèjo obe¹alnikov. Na voljo so tudi vgradni modeli. Pomembno je, da se njihova monta¾a zakljuèi brez uporabe specializiranih orodij. Prav tako je treba omeniti, da so zaradi odprave te¾kih kovin in uporabe energetsko varènih tehnologij sodobna oprema okolju prijazna. Obièajno so izdelani iz polikarbonata, piktogrami na njih pa so v skladu z evropskimi zahtevami. Zaradi tak¹nih re¹itev smo lahko preprièani, da bo pomembna evakuacija veliko znana, ljudje v hi¹i pa se bodo poèutili varne in udobne.

Poglejte, kaj je ATEX