Direktiva o transformatorjih eu

Direktiva ATEX v svojem pravnem sistemu je bila uvedena 28. julija 2003. Nana¹a se na izdelke, namenjene poklicni poti v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Zadevni izdelki morajo izpolnjevati stroge zahteve, ne za varnost, ampak tudi za zdravstveno varstvo. Direktiva ATEX vsebuje postopke za ugotavljanje skladnosti.

V zvezi z doloèbami zadevnega normativnega akta sta stopnja varnosti in s tem povezani postopki ocenjevanja v odloèilnem obsegu odvisni od stopnje ogro¾enosti okolja, v katerem bo ta jed nastopil.Direktiva ATEX doloèa stroge zahteve, ki jih mora izdelek narediti za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah. Toda kaj je to obmoèje? Najprej govorimo o rudnikih èrnega premoga, kjer obstaja izjemno veliko tveganje eksplozije metana ali premogovega prahu.

ATEX direktiva ima podrobno delitev naprav na liniji. Dva sta. V ¹tevilnih skupinah so izbrane naprave, ki se v podzemlje vna¹ajo v rudnik in na povr¹inah, ki so lahko izpostavljene eksploziji metana. Drugi del se nana¹a na naprave, ki so dodeljene na nenavadnih mestih in ki so lahko izpostavljene eksplozivni atmosferi.

Ta direktiva doloèa bistvene zahteve za vse ljudi, ki delajo na povr¹inah, pri katerih obstaja nevarnost eksplozije metana / prahu. V harmoniziranih kolièinah je mogoèe zlahka najti bolj specifiène zahteve.

Ne smemo pozabiti, da je treba jedi, sprejete za poklicno pot na potencialno eksplozivnih obmoèjih, oznaèiti z znakom CE. Identifikacijsko ¹tevilko prigla¹enega organa je treba dati za oznako, ki mora biti velika, vidna, neunièljiva in enostavna.

Priglasitveni organ preuèi celoten nadzorni sistem ali posamezno opremo kot sredstvo za zagotavljanje skladnosti z veljavnimi modeli in zahtevami Direktive. Ne smemo pozabiti, da bo od 20. aprila 2016 sedanja direktiva nadomestila nova informacija ATEX 2014/34 / EU.