Daveno bele ko bingo dnevno poroeilo

V dana¹njem èasu dan, nihèe ne more predstavljati, trgovino brez blagajne. blagajne Store so naprave, ki zaznavajo vse davène postopke, to ¹tevilo dohodnine. Registracija na kolièino prodaje storiti z uvedbo kodeksov prodaje, blaga ali storitev neposredno iz tipkovnice je name¹èen v ¾epu ali s èitalnikom èrtne kode. Imena izdelkov ali storitev je treba vnaprej programirana v zavesti gotovine.Registrske blagajne, uvedene na Poljskem, so urejene v fiskalnem ozave¹èanju z znaèilnostmi OTP, v kateri so neto nakup in bruto nakup usmerjeni na banko na dan prodaje, z navedbo razliènih stopenj DDV.

Sodobna blagajna je opremljena, vendar ne z LCD zaslonom, ampak veè z brez¾iènim dostopom do interneta. ®eleznice lahko vse bolj ugotavljamo v delu blagajn. Postajajo manj¹i in manj¹i, kar je dobro za preprosto udobje pri delu in sposobnost zagotavljanja storitev za stranke.Sodobni modeli omogoèajo, da se ne glede na intuitivno registracijo prodaje in oblikovanje fiskalnega poroèila.Naprave vedno bolj pripravljajo iz uèinkovitih in lepih materialov v stiku, kar vpliva tudi na udobje dela.

Veèina sodobnih registrskih blagajn deluje z raèunalnikom in vam omogoèa povezovanje èitalnikov èrtne kode in plaèilnega terminala.Sodobni registrski blagajni so zasnovani tako, da je bil v primeru spremembe valja kupec zelo prijeten za doseganje potrebnih toèk.Pri uspehu neuspeha blagajne mora naroènik poklicati storitev, ki je poobla¹èena za popravilo blagajn. Podatki so potem prisotni, da je vsak sodoben finanèni blagajni zaprti in ga delodajalec zagotovo ne odra¾a. In¹pekcijske preglede sme opravljati samo servisni tehnik ali davèni uradnik.Med in¹pekcijskim pregledom davènega urada se zlasti preverja vsebina davènega spomina, neoporeènosti tjulnjev in evidenc v storitvenem delu glede pravoèasnih in¹pekcijskih pregledov. Èe se lastniku ugotovi nepravilnost, se nalo¾i denarna kazen.