Bo iena zdravstvena pomoe 2015

Recimo, da potrebujemo takoj¹njo zdravni¹ko pomoè. Ne, da je to va¹e telo, ampak zato, ker smo v velikih te¾avah z loèeno psiho, ni pomembno, ali smo se prostovoljno javili za psihiatra ali pa so ustvarili dobro znano umetnost za svoje bitje ali zdravje. V vsakem primeru pa obisk psihiatra, prav tako kot pri uspehu jadranja pri katerem koli drugem strokovnjaku, zahteva ustrezne priprave.

Prvi datum za psihiatra bo najprej pogovor. Ko bomo zaèeli, bomo morali govoriti o na¹ih lastnih problemih, pa tudi o tem, na kaj vplivajo. ©e posebej te¾ko je, da se je èas razbijanja, sposobnost zaupanja v drugo ¾ensko z boleznijo, ki nas muèi. Zato razmislite o tem, kaj moramo povedati zdravniku. Seveda nimamo pravil, ki bi od psihiatra krila nekatere poljske bolezni, ravno nasprotno. Da bi nam zdravnik lahko v celoti pomagal, mora poznati èim veè podrobnosti, povezanih s prihodom svojih problemov, zato je priporoèljivo, da se spomnimo vseh mo¾nih dejstev, povezanih s psihiènimi ¾eleznicami. Ne smemo biti preseneèeni, èe psihiater v rednem èasu govori, da se pogovarja s èlani svoje skupine in prijatelji.

Pred prvim obiskom psihiatra morate pregledati trenutno prehrano, sprejete ukrepe in zdravljenje. Na primer, akutna zastrupitev z metil alkoholom ali velike oku¾be lahko povzroèi depresijo, resna pomanjkanja vitamina B1 lahko povzroèijo psihozo, pomanjkanje B12 povzroèa zaspanost in blodnje, kroniène boleèine in hrup, operacije pa lahko povzroèijo fizièno preobèutljivost in èustvene nihanje. Psihiater, v smeri doseganja dobre in popolne slike o zdravstvenem stanju pacienta, da se odloèijo poslati osebo, ki se zdravi, za drugi test. Kaj se lahko moèno prenese na nevrologa ali interniste, bo morda treba opraviti naravne in urinske teste. V kar nekaj primerih bo potrebno dodatno skeniranje glave, ki bo pokazalo popolno sliko mo¾nih obratov v namestitvi lobanje.