Blagajne od 1 aprila 2015

Povpra¹evanje po prevajalcih na Poljskem zelo hitro raste! Podjetja, ki so enkrat lokalna, vstopijo na splo¹ni trg, pogodbe med poljskimi in japonskimi investitorji pa nas ne napi¹ejo hitro. Te razlièice imajo enako visoko raven spretnosti za tuje jezike, ki poznajo veliko dobrega. Vendar je dovolj, da postanete prevajalec?

Odgovor je: daleè ne! Medtem ko prevajanje kratkih besedil ni tema, so pravni ali medicinski prevodi zagotovo veliko te¾ji. To so strokovni prevodi, ki jih posebej navedejo stranke.

Imeti mora popolno znanje tujega jezika, je le eden od delov, ki jih prevajalec potrebuje. V primeru teh medicinskih prevodov mora poznati strokovne izraze, tako v ciljnem kot v izvirnem slogu. Drugaèe bi bilo tako, da bi se podrobni opisi bolezni, rezultati laboratorijskih testov, zdravni¹ka priporoèila in vsebina posvetovanja prevedli. Na tem mestu je treba omeniti, da ta vrsta prevajanja zahteva posebno natanènost in natanènost, saj tudi najmanj¹a napaka v polo¾aju prevajalca ustvarja velike posledice. Zaradi pomembne gro¾nje je pijaèa iz prevoda medicinskega besedila preverjanje vsebine s strani drugega prevajalca. Seveda, vse to za odpravo tudi najmanj¹ih napak in napak.

©e en dober primer strokovnih prevodov so pravni prevodi. V dana¹njem primeru je potrebno strokovno poznavanje pravnih izrazov. Taki prevajalci najpogosteje prispevajo v pravne spore, prav tako pa zahtevajo stalno (ustno prepisovanje. Zaradi specifiènosti dela, v dana¹njem uspehu ne gre za drugo frazo za prevajalca, ¹e vedno ni prostora za preverjanje pravilnosti izraza v slovarju. Najpogosteje mora prevajalec, ki sodeluje na sodnih obravnavah, tudi izjemne pravne zadeve, potrditi zaprise¾eni prevajalec.